Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

19. Kutnohorská kaple

Modlitby

Vesel se královno kutnohorská!
Panno věrná / a žádného neopouštějící Maria / kteráž v svém kutnohorském obrazu k jednomu z bratří Tovaryšstva Ježíšova mluviti jsi ráčila / jako i jiným milostivě dobročinnou se ukazuješ: skrze tvou věrnou práci a starost / kterou jsi živila a opatrovala sobě svěřený nejdražší poklad nebeský Ježíše Krista / až do třicátého léta věku jeho / prosím tebe / rač také mne opatrovati po všecken čas života mého / a zvláště v hodinu smrti mé / aby ďábelskou lstí nezahynula duše má věčně. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.


Sv. Václave / jenž stráviv podle svého obyčeje celou noc v modlení / ráno velmi dlouho při mších jsi se v kostele zdržovával / a že jsi proto časně na sněm nepřišel / ustanovil císař / aby když přijdeš / žádný z knížat tobě k poctivosti nepovstal: kterýž však potom sám / uzřev na čele tvém blesknoucí se kříž / a při tobě dva anděly / povstáním z svého císařského trůnu tebe poctil: prosíme tebe / vyžádej nám od Boha / aby jeho svatí andělé tak byli při nás vždycky / a nás vedli po cestě ctnosti / až by nás přivedli do nebeského království. Amen.

Modlitby v Tannerově knize česky, německy a latinsky.

Václav Hájek píše ve své kronice:
L. 923. Císař Jindřich znamenav, že se k smrti přibližuje, obeslal k sobě mnohé pány a knížata do Řezna, chtě s ními něco o obecné dobré rozmluviti. Obeslán jest byl také k tomu sjezdu i Vácslav, kníže Český aneb Pražský, a tu přivítán a přijat s nemalú poctivostí. A tu při tom sjezdu rokováno bylo o císaře budúcího a císař žádal knížat a panuov, aby po jeho smrti císařem byl Otta, syn jeho najstarší, jakož pak i tak se stalo; a to rokování mezi císařem a knížaty trvalo za čtyřmezcítma dní. A tu císař na každý den sedal v své císařské přípravě na stolici a knížata okolo něho v svém pořádku, jeden každý jakož náleželo na svém místě. I přihodilo se dne jednoho, že kníže Vácslav celú tu noc předešlú, chodě po kostelech, obmeškal se tak, že svých hodin a modliteb, kterýž měl obyčej na každý den činiti, dlúho nevykonal a tak prodlil do raddy přijíti, až císař již se na stolici posadil a z knížat též již každý na svém místě seděl, a tak jednání pro nepřítomnost knížete Českého se prodlévalo. Císař o to se velmi hněval; přikázal pod svú milostí všem knížatům, aby žádný proti Vácslavovi, knížeti Českému, nevstával, ani kterakého znamení poctivosti aby jemu nečinil, pod uvarování hněvu císařského. A tu hned sú začali věci obecné jednati.
Toť kníže České otevřev dvéře vstúpí na palác a stojí a císař rychle vstav s své stolice císařské, jde proti němu a přistúpiv k němu, velmi nízko se před ním uklonil a pojav jej na své stolici posadil a sám sedl níže. A tu jest v té raddě rokováno bylo o věci k císařství náležité, pořád až do hodiny nešporní. A opět ráno sešli sú se k císaři jako prvé knížata a kníže Vácslav prodlil. I otázali sú se císaře knížata, proč by včíra tak těžkú zápověď jim o Českém knížeti učinil a sám že jest jemu velikú učinil poctivost. I řekl císař: "Snad ste vy neviděli, ale já jsem viďal, že Vácslav kníže jda do dveří, měl jset kříž zlattý velmi stkvúcí na svém čele a dva andělé jej vedli, jdúce okolo něho. A když se on zastavil, z andělův těch dvú každý zdvih prst mně hrozil; nesměl sem toho jinak učiniti, než jej na svém místě posaditi. A z toho sem jistě poznal, že jest to člověk svatý."Nahoru Modlitby u kaple č. 18 Modlitby u kaple č. 20 K další obnovené kapli (č. 21) se dostaneme cyklostezkou přes park.


O.A.M.D.G.