Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

18. Kulmenská kaple

Modlitby

Vesel se královno kulmenská!
Panno dobrotivá a velmi lítostivá Maria, jejížto svatý obraz na hoře Kulmu více než před šesti sty lety zázračně v prostřed lískového houští nalezený / když byl jinam odnesen / zázračně se zase na též místo navrátil / a potom nesčíslnými zázraky od Pána Boha slavný učiněn jest: skrze tu bolest / kterou jsi měla / když jsi svého nejmilejšího Syna v dvanáctém roku jeho věku v Jeruzalémě ztratila / a po tři dni bolestně hledala: prosím tebe / ostříhej mne / ať milosti Boží skrze smrtelný hřích nikdy neztratím: pakliby kdy přece ďábelská lest / neb tělesná žádost mne o ni připravila / rač mi býti nápomocná / ať ji zase šťastně naleznu / a zachovám až do své smrti. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.


Sv. Václave / jenž blízko brány Šárecké vzdělal jsi špitál / v němž / jako i jinde / chudým a nemocným / vdovám a sirotkům dobře jsi činíval / a přisluhovával / prosíme tebe / smiluj se také nad našemi bídami / rozpomeň se na své někdejší milosrdenství / slituj se nad chudým strastným lidem / a vysvoboď nás ze všech časných a věčných ouzkostí. Amen.

Modlitby v Tannerově knize česky, německy a latinsky.Nahoru Modlitby u kaple č. 17 Modlitby u kaple č. 19 K další kapli se vrátíme na Mladoboleslavskou a pokračujeme po cyklostezce stále doleva až na náměstíčko.


O.A.M.D.G.