Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

17. Krupecká kaple

Modlitby

Vesel se královno krupecká!
Panno mocná / ano ze všech nejmocnější Maria / jenž všecko / což chceš / od Boha vyprositi můžeš / a krom jiných nesčíslných příležitostí také to jsi vyprosila / že skrze tvůj slavný obraz / kterýž se pod Krupkou ctí / všemohoucí Bůh převeliké zázraky činiti ráčí: skrze tu bolest / kterouž jsi měla / když pro Herodesovou ukrutnost s svým milým Synáčkem do Egypta jsi utíkati musila / kdežto jsi celých sedm let v těžké chudobě a nouzi zůstávala: prosím tebe / rač mne ze všech mých těla i duše nebezpečenství / nyní i vždycky / a zvláště v hodinu smrti mé / mocně vytrhnouti / aby duše má nezahynula věčně. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.


Sv. Václave / jenž proto / aby se nevylévala krev křesťanského lidu / sám jsi se potýkati chtěl s kouřimským knížetem / nespravedlivě do země tvé vpadajícím / jehož znamením sv. kříže s pomocí svatých andělů šťastně jsi přemohl / a k víře křesťanské s jeho lidem přivedl: dej nám také šťastně zvítěziti nade všemi našimi nepřáteli / jak duchovními / tak tělesnými. Amen.

Modlitby v Tannerově knize česky, německy a latinsky.

Pozn.:
Václav Hájek ve své kronice píše:
L. 925. Kníže Vácslav, již maje pokoj před svú mateří, počal domy Boží rozmnožovati a službu Boží slavně vésti. Šatlavy a žaláře všecky chtěl zrušiti, šibenice kázal posekati, saudcuom, aby saudy spravedlivé činili, přísně přikazoval, o to vždycky najvětší péči měl, aby žádná nevinná krev v knížectví jeho nebyla vylita, a tak všecky tiché a pokojné měl do sebe obyčeje. Vida jej Drzslav, syn někdy Mstiboje, knížete Kaurimského, též kníže Kauřimský, jenž prvé Zlicko slúlo, tak pokojného a tichého, počal své knížetství Kauřimské rozšiřovati a přes meze dřív vyměřené a příkopy vymetané daleko sahati. Kníže Vácslav k němu poslal, prose jeho, aby toho nečinil. I vzkázal jemu Drzslav a řka: "Povězte tomu pletinohovi, ať on hledí na své knihy, a já zatím jeho knížetství sobě podmáním." A v tom ihned počal velmi násilně Židomiřského dvoru dobývati. Kníže Vácslav, ač byl tich, hned kázal svým všem pohotově býti, pravě, že chce svého knížetství brániti, a pojav lidu sedm set, sám životně bral se s ními na obranu Židomiřského dvoru. Drzslav to uslyšav, také mnoho lidu z svého knížetství sebral a hned s tím lidem upřímo táhl proti knížeti Pražskému. Uhlédav to kníže Vácslav, řekl k těm, kteříž okolo něho byli: "Ó, jaké tuto bude krve prolití a lidí těchto pro jeho nezbedné srdce zahynutí! Jeďte rychle a povězte jemu, ať lidu svého i mého nedává v zahynutí. Ale poněvadž me se mého knížetství tak velmi chce, nechť se se mnau o ně sám osobně tepe a přemůželi mne, obojím knížetstvím vládnúti bude. Pakli já Boží pomocí nad ním zvítězím, také knížetství jeho sobě osobě jím vládnúti budu." To když Drslavovi oznámeno bylo, velmi se ulekl. Ale však, ač nerad, dal jest k tomu své povolení. A tak skrze posly smluvili, aby žádnému z ních jeho lidé nepomáhali. I sjeli sú se lid obojí proti vsi, kteráž slove Hruškoklaty; jedni od druhých tak daleko, jako by mohl s lučiště dostřeliti, se položili.
Toť na svém koni v krásném odění vyjede kníže Vácslav bez meškání, také z svých vytočí se krásně ozdobený Drzslav. A dřív než Vácslava dojel, rychle skočil s svého koně a klekl na svá kolena před ním. Meč svuoj vyňav nahý, na zemi položil, řka: "Buď milostiv služebníku svému, muži svatý, život můj v tvých rukú jest, zachovaj mi život, vezmi si mé knížetství a mne učiň jedním z menších svých služebníkuov!"
To slyše kníže Vácslav jemu odpověděl: "Bratře muoj, z této milosti ne mně, ale Pánu nebeskému děkuj, své knížetství sobě měj a mého mně v pokoji nechaj." Lid Pražský se domuov navrátil, Drzslavuov se také do Kauřimska obrátil. Drzslav s Vácslavem jeli spolu do Židomíře a tu se do konce o všecko smluvili, tak aby nebývali nidká proti sobě.
Kníže Vácslav Drslava, tu tajně s ním rozmlúvaje, u víře napravil, tak že se s svým se vším lidem slíbil pokřtíti, jakož jest potom tak učinil. Když se pak Drzslav do Kauřimského navrátil knížetství, ptali jsú se jeho zemané, proč jest se  tak lehce poddal knížeti Pražskému. I odpověděl jím: "Jakž jsem vyjel z mého haufu proti němu, tak ruce mé i nohy byly svázaný, neb jsem se velmi ulekl, vida kříž zlattý na jeho čele a dva muži jako sv. postavy, ani jej vedú s obau strán držíce. Velikau od ních hrůzau přinucen jsa, musil sem se před ním pokořiti."Nahoru Modlitby u kaple č. 16 Modlitby u kaple č. 18 K následující kapli pojedeme dále podél hlavní silnice a na první odbočce se vydáme doleva.


O.A.M.D.G.