Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

16. Kladrubská kaple

Modlitby

Vesel se královno kladrubská!
Panno chvalitebná / naše věrná u Boha orodovnice Maria / kteráž u svého zázračného obrazu kladrubského jedné ženě zrak / druhé užívání rukou i noh jsi navrátila: jednomu pak v řeholi novotnému / aby z řádu nevyšel / skrze obraz mluvíc / jsi odradila / a jiná dobrodiní jiným jsi prokázala: prosím tebe / skrze tu bolest / kterouž jsi v svém srdci měla / když ti svatý starec Simeon předpověděl / že meč bolesti pronikne tvou duši / přimluv se za mne u svého milého Syna / ať podle tvého příkladu všecky zármutky mile přijímám / a všeliká protivenství trpělivě snáším / byť pak i meč bolesti pronikl srdce mé. Čehož vyžádání a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.


Sv. Václave / jenž jsi tělo svaté Lidmily mučedlnice Boží / a báby své z Tetína (kdež přes tři léta neporušené v zemi leželo / a země kde pohřbeno bylo od té doby žádného jiného mrtvého těla snésti nemůže) do Prahy převézti dal; vypros nám tu milost od Boha / ať my také rodičům / vrchním a dobrodincům svým náležitou počestnost a vděčnost vždycky prokazujeme / a jich nikdy nezarmucujeme. Amen.

Modlitby v Tannerově knize česky, německy a latinsky.


Pozn.:
Václav Hájek z Libočan ve své kronice o přenesení těla sv. Ludmily píše:
L. 922. Rozpomenuv se kníže Vácslav na dobré skutky své báby Lidmily i na to také, že jest ho ona najprv dobrým křesťanským obyčejuom učiti počala, shromáždiv kněží, radil se s ními o to, že by chtěl vzíti tělo své milé babky a položiti ji blízko od syna jejího Vratislava, otce svého. I radili jsú jemu, aby tak učinil. Posláni jsú bez meškání kněží, osoby duchovní, i někteří světští na Tetín, aby vuoli a žádost knížete svého vyplnili. A pojali s sebau kněze Pavla, muže velmi starého, někdy jejího kaplana, on aby ukázal, kde jest to tělo pochoval. Kterýž když ukázal místo, kopali sú a nalezli prkno, jímž truhla přikryta byla, již zetlelé a napoly shnilé. I řekli jsú: "Poněvadž již toto dřevo tak velmi zetlelo, mnohém více tělo: to jest již jistě zpráchnivělo" i chtěli jsú jeho tak nechati. Jímžto řekl kněz Pavel: "Jáť otevru a ohledám a najdu-li toliko prach toho těla, pánu a knížeti mému přinesu a vuoli jeho vyplním." I otevřevše nalezli jsú tělo celé a beze vší poškvrny, tvář toliko něco maličko se proměnila. I vzkřikli jsú, všickni řkúce: "Budiž P. Bohu našemu z toho daru chvála na výsosti" a vyňavše tělo, položili jsú je na oltáři sv. panny Kateřiny a tu mši sv. slúžili a všickni se radovali. A po vykonání služby Boží, vloživše tělo s truhlau do korby, mezi dvěma koňmi nesli poctivě až do kostela sv. Matauše, kterýž byl někdy kázal málo před svau smrtí Spitihněv před branau hradčanskau postaviti. I pověděli jsú to knížeti svému, že jest tělo celé nalezeno a přineseno již až do kostela sv. Matúše.

Nazajtří pak vyšel kníže s kněžími a zástup veliký lidu křesťanského a vzavše tělo s velikau poctivostí a náboženstvím nesli jsú je s krásným zpíváním, jdúce před tím tělem. A kníže šel v černém oděvu, v své knížetské ozdobě najblíže za tělem a za ním vládykové starší a jeho služebníci, potom lid obecný až do kostela sv. Jiří - a to bylo desátý den měsíce listopadu.

Tu pak v kostele sv. Jiří slavné zpívání o sv. mučedlnících bylo zpíváno; netoliko pak věrní, ale i pohané k tomu divadlu mnozí sú běželi. Kníže pak s kněžími o to se snesli, aby to tělo bylo odkryto a zjevně bez truhly ležalo. Vidúce je všickni pravili, že P. Ježíš Kristus, pro jehož jméno sv. trpěla smrt ukrutnú, zachoval tělo její od porušení, mnozí pak z pohanuov ten div vidúce, uvěřili sú v P. Ježíše a tu hned křest sv. přijali a modly němé opovrhše živému Bohu P. Ježíšovi slúžili. A tak tu jest tělo její sv. (jakož i do dnes leží) poctivě od vnuka jejího pochováno.

Tu pak na tom krchově na Tetíně, kdež její sv. tělo najprv bylo pohřbeno, od té chvíle až do dnešního dne žádný pohřben býti nemůž, neb kohožkoli starého neb mladého i dítě tu do hrobu vloží, nazajtří ráno jej na hrobě ležeti najdú. A to jest jistě a v pravdě tak, neb i já, kterýž toto píši, byl jsem těch kosteluov Tetínských šest let v držení a od lidí víry hodných toho sem jistú vzal zprávu, neb se to častokrát i nedávno přihodilo. Od toho krchova a kostela sv. P. Kateřiny jest kostel sv. Michala archanděla míně než za půl honův vzdáli a tu se všickni Tetínští obecně a pokojně pohřebují.
Nahoru Modlitby u kaple č. 15 Modlitby u kaple č. 17


O.A.M.D.G.