Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

38. Strašenská kaple

Modlitby

Vesel se královno strašenská!
Královno patriarchů nejsvětější rodičko Boží Maria / jejížto obraz v Strašení více než  ode dvou set let / jak okolní tak přespolní lid s nemalým podle těla i duše užitkem nábožně ctí / při kterémž také kněz Martin Strakonický muž svatopověstný duchem prorockým a zázraky (jak se od předků našich povídalo) se stkvoucí dlouho bydlil / a svatosti nabyl: skrze tu radost / kterou máš v nebi / z toho / že když jsi vzata byla do nebe / nalezla jsi tam pro sebe připravenou větší slávu / nežli se mysliti může / tak  že plnost tvé slávy převyšuje všecku slávu všech svatých lidí / i všech andělů Božích: prosím tebe / pomoz mi přijít do nebe / a tam z té slávy tvé radovati se na věky. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.


Sv. Václave / o jehožto zázracích když se rozešla pověst po křesťanských krajinách / putovali ze všech stran nemocní k tvému hrobu / z nichž čtyřidceti sám Boleslav tvůj bratr již kající s potěšením na jeden den uzdravených spatřil / a je almužnou obdaroval: prosíme tebe / uzdrav také předně duše naše / a potom i těla. Utěš smutné / zažeň vše zlé / a potěš všecky nemocné / neduživé v celém tvém království českém. Amen.

Modlitby v Tannerově knize česky, německy a latinsky.

Pozn.:
Václav Hájek ve své kronice píše:
Vše toho roku přišlo padesát mužuov a třidcet a pět žen z Francké země bolevokých, hluchých, němých a uschlé ruce majíce; ti společně přistúpivše k hrobu muže svatého, s pláčem P. Boha prosili, aby byli uzdraveni, a pravili: "P. Bože, stvořiteli nebe i země, jenž si nás nedostatečné obrátil do této krajiny, smiluj se nad námi. A milý sv. Vácslave, jenž jsi trpěl pro P. Boha svého těžké múky, přimluv se za nás před jeho sv. milostí, abychom byli od našich neduhův uzdraveni!" A tak žádný z nich odtuď neodšel, aby svého neduhu tu nebyl zbaven. Boleslav kníže tu byl přístojící a vida to, co se děje, srdečně plakal a dav jednomu každému z nich hojné dary zlatté mince, do jich vlastí je zase propustil.


Nahoru Modlitby u kaple č. 37 Modlitby u kaple č. 39 Nyní pojedeme až do Brandýsa, další zachovalá kaple (č. 41) je v parčíku vedle silnice po levé straně.


O.A.M.D.G.