Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

37. Strakonická kaple

Modlitby

Vesel se královno strakonická!
Královno andělů ze všech nejčistější Panno Maria / jejížto obraz od kacířů potupně v Strakonicích popíchaný / když v bitvě na Bílé hoře proti kacířům nesen byl / katolická strana pro tvé mocné u Boha přímluvy slavné vítězství obdržela: ten pak tvůj svatý obraz potom se do Říma dostal / kdež nyní jest v veliké slávě: skrze tu nevypravitedlnou slávu / kterou tě tvůj milý Syn na nebi oslavil / když tebe korunou slávy věčné korunovati / a královnou nebe i země učiniti ráčil / prosím / rač mi skrze své orodování pomoci do nebeského království / ať tam mohu tě v tvé slávě spatřiti / a se všemi svatými anděly ctíti / a chváliti. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám: Zdávas Maria.


Sv. Václave / jehož odťaté ucho / když rozkazem bl. Přibyslavy tvé sestry k hlavě tvé přiloženo bylo / i hned k ní přirostlo: naproti pak Hostivodovi knězi z tvého svatého těla něco míti žádajícímu jeden článek tvého prstu sám od sebe na šátek odpadl: prosíme tebe / vyžádej nám v nebi / abychom tvého sv. těla vzácných ostatků slušně velice sobě vážili / k tobě se důvěrně utíkali / až bychom při veřejném zmrtvých vstání totéž tělo tvé oslavené radostně spatřili. Amen.

Modlitby v Tannerově knize česky, německy a latinsky.

Pozn.:
Václav Hájek ve své kronice píše:
Vidúce pak lidé rány jeho všecky zahojené (sama toliko jediná rána na straně hlavy jeho krvavá a jako v nově učiněna zuostala), tomu se velmi divili a kde by ucho jeho bylo, s pilností se ptali. Přibyslava, sestra sv. Vácslava, panna velmi šlechetná a nábožná, přistúpivši pověděla řkúc: "Této noci, když sem se P. Bohu modlila, oznámeno mi od anděla Božího, že na tom místě, kdež jest zamordován, ucho jeho mezi stěnu a održví vloženo jest a tu zůstalo." Kněží kostela sv. Víta rychle sú do Boleslavi poslali a že to ucho, jakž žena praví, přineseno bude, věřili. V tom kněz jeden velmi nábožný a Bohabojící, jménem Hostivod, přistúpiv k tělu knížete sv., poklekl před ním, an na to všecken lid patří, a zaplakav počal s velikým náboženstvím sv. Vácslava prositi, aby jemu pro svú svatost a jeho snažnú žádost ráčil díl těla svého pro budúcí památku uděliti. Tu hned jeden článek neb hnátek z prstu ruky jeho pravé počal se (an na to všecken lid hledí) viklati, až se ven z těla dobyl, a on vzav jej P. Bohu chválu vzdal a sv. Vácslavovi z té milosti poděkování učinil. Když pak bylo ucho jeho přivezeno, tu jsú je přede všemi přístojícími křesťany kněží k jeho hlavě a k té ráně přiměřili a ono se hned chytilo a zacelalo. To když jsú všickni lidé viděli, P. Bohu chválu vzdavše, tělo to sv. s pláčem velikým jsú do hrobu (jemu poctivě připraveného) položli, sedmý den měsíce března.Nahoru Modlitby u kaple č. 36 Modlitby u kaple č. 38


O.A.M.D.G.