Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

36. Šternberská kaple

Modlitby

Vesel se královno šternberská!
Pomocnice křesťanů vždycky k pomáhání tebe vzývajícím laskavě hotová Maria / jejíž obraz / kterýž šternberský slove / a nyní v Vídni jest v veliké vážnosti / od kacířského pána pod kotel v pivovaru do ohně vržený bez porušení / ale ne bez pokutyBoží / z ohně vyskočil: skrze tvé slavné na nebe vzetí / kterýmž tě tvůj milý Syn oslaviti ráčil: co nejponíženěji mohu / prosím tebe / rač při mně býti / když se budu bráti z tohoto světa / a mně milostivě pomáhati proti zlým duchům / kteříž tehdáž nejvíce na mne dotírati budou. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.


Sv. Václave / jehož svaté tělo / když se na poručení bratra tvého Boleslava bezecti z Boleslavě do Prahy vezlo / přes tři řeky s vozem i s lidmi / kteříž při něm byli / zázračně přeneseno jest: pak na Malostranském rynku / zastavivši se s vozem / žádným způsobem odvezeno býti nemohlo / dokud všichni vězňové z blízkého vězení propuštěni nebyli: prosíme tebe / vyžádej nám to / aby naše duše šťastně vyšla z vězení tohoto těla / a od svatých andělů do nebe přenesena byla. Amen.

Modlitby v Tannerově knize česky, německy a latinsky.

Pozn.:
Václav Hájek ve své kronice píše:
L. 932. Mnoho lidí pro uzdravování svých neduhův již k tělu sv. Vácslava jíti počalo a někteří své nemocné tam na vozích do Boleslavi vezli a tu P. Bohu pomodléce se a súce uzdraveni, zase se pěšky navracovali. Boleslav kníže tajně svých některých služebníkuov povolav, kázal jim, aby to tělo bratra jeho vykopajíce a na vuoz vložíce, do Prahy nočně dovezli a tajně v kostele sv. Víta pohřebili a to proto, aby se tu v Boleslavi pro přítomnost toho těla žádní více nedáli divové a jestliže by se pak dáli v kostele sv. Víta, poněvadž tu téhož sv. Víta ruka jest položena, to aby moci sv. Víta přičteno bylo. Služebníci pak vuoli a rozkaz pána svého aby vyplnili, času večerního tělo sv. z hrobu vynímajíce, vuoni přechutnú sú učili a rány zahojené uzřeli; jediná toliko rána, kterúž byl sám Boleslav najprvé svú rukú učinil a ucho jemu uťal, ta jako krvavá se ukázala. Vloživše tělo sv. na vůz, k Praze se obrátili a po tmě pospíchajíce k řece, jenž slove Labe, přijeli; a tu žádný z nich neví, jakým zpuosobem sú s druhé strany vody. A odtuď jeli až na jedno přívrší, na kterémž se volové zastavili a dále jíti nechtěli, až tu ne dluhú chvíli odpočinuli. Toho času jarního potok, jenž slove Rokytnice, byl se velmi rozvodnil, a oni s tím tělem, ano již svítati počalo, k němu přijevše, jak by přes ten potok přejeti mohli, rozmlúvali. A v tom se jako ohlédli a vuoz s tělem i voly i sebe s druhé strany toho potoka uhlédali a vzdavše chválu P. Bohu z toho, že sú ty vody přejeli suchú nohú beze vší škody, pospíšili ke vsi, jenž slula Poříčany. A odtud majíce vjeti do města Pražského Většího, zdálo se jim, že sú v vytržení mysli a že nevědí, kam jedú, sem i tam počali se ohlédati a uhlédavše kostely sv. Víta a sv. Jiří, k hradu Pražskému pospíšili a v tom obrátivše se řeku Vhltavu za sebú uzřeli. A tu jedni druhým řekli: "Jiste divové Boží sú toho, že sme již třetí vodu bez mostu i bez lodí přejeli." Když pak k jednomu žaláři v Menším městě Pražském, v němž mnoho vězňův bylo zavříno, ano slunce z hory vychodí, tělo přivezeno bylo, volové se zastavili a vozem s tím tělem hnúti nemohli. Tu sú mnoho volův i koní připřáhli a nic sú neprospěli. Tu se jest mnoho lidí k tomu divadlu zběhlo, ptajíce se, co by tak těžkého vezli; služebníci odpověděli: "Tajné věci pána našeho knížete Boleslava z Boleslavě na tento hrad vezeme." A když na tom místě těžce pracujúce dlúhú chvíli stáli, někteří z Pražanuov řekli: "By netoliko najtěžší kamení, ale i volovo vezli, tito volové a koni připřežení tímto vozem by snadně hnúti mohli. Ale něco tuto divného jest." A přistúpivše k vozu, pozdvihli sú přikrytí a truhlu otevřeli a uzřevše tělo sv., svého knížete Vácslava sú tu ležeti poznali, vzkřikli sú velikými hlasy Boha chváléce. Když to uslyšal kněz najvyžší a zprávce kostela sv. Víta, přišel jest tu s svými kněžími a řekl lidu: "Víte dobře, že tento sv. kníže, dokavadž jeho sv. duše v tomto těle obývala, rád činil skutky milosrdné, zvláště lidem v úzkostech postaveným a žalářným. Protož kažte vězně z vězení tohoto propustiti, vinné i nevinné, neb tento sv. kníže chce i po smrti jim milosrdenství učiniti." To když sú učinili, hned tělo sv. až do kostela sv. Víta dvěma toliko voly přivezli. Vězňové chválu P. Bohu vzdávali, sv. Vácslavu děkujíce, dva pak z nich, otec a syn, pohané byvše, tu hned se pokřtíti dali a za sv. tělem šli. Když sú pak tělo to sv. s vozu složili a do kostela sv. Víta vnesli, mnozí divové se tu dáli a mnoho lidí od rozličných nemocí uzdraveno, neb tři dni a tři noci to tělo sv. tu odkryté a nepoškvrněné ležalo.


Nahoru Modlitby u kaple č. 35 Modlitby u kaple č. 37 Následující zachovalá kaple (č. 38) stojí při hlavní silnici vlevo.


O.A.M.D.G.