Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

35. Sečenská kaple

Modlitby

Vesel se královno sečenská!
Potěšení zarmoucených / nejmilosrdnější Matko maše Maria / pro kterouž všemohoucí Bůh také v Seči mnohé z rozličných příčin zarmoucené lidi vyslyšev / milostivě jich potěšiti / a to / čehož sobě žádali / jim uděliti ráčil: skrze ty všecky ctnosti / a dobré skutky / kteréž jsi po seslání
svatého Ducha na tomto světě k větší cti a slávě Boží / k potěšení / k naučení a k dobrému příkladu vší křesťanské církve až do své smrti činila: prosím tebe / potěš mne ve  všech mých úzkostech: zvláště pak v hodinu smrti mé / ať mohu silně a náležitě doufati / že umru v milosti boží. Čehož k vyžádání / a k tvé ctiříkám: Zdrávas Maria.

Sv. Václave / jenž jsi se pohanským pánům chtějícím na sněmě naříditi / aby tebe žádný za svatého / a nevinně zabitého neměl / v povětří ukázal / a na to hned od zbouřeného povětří / čtyřidceti z nich hromem zhynulo: prosíme tebe / chraň ještě z nebe své české království / nedej / nedej hubiti nás: bojuj za nás proti všem bezbožným / aby nezvítězili nad námi / ani katolického náboženství více v Čechách nepotlačili. Amen.

Modlitby v Tannerově knize česky, německy a latinsky.

Pozn.:
Václav Hájek ve své kronice píše:
Svoláno bylo lidu velmi mnoho k dubu statečného rytíře t. j. na Tursko k hrobu Štyrovu. Kníže Boleslav ovšem sám osobně na ten den k tomu místu určenému nepřijel, ale poslal své služebníky, svú vuoli jím oznámiv, rozkázal lidu tak pověděti, že kníže a pán jích Boleslav tak míti chce, aby žádný o jeho bratru mrtvém žádné zmínky nečinil, ale všecka pamět jeho aby zahynula. Pohané slyšíce to a zvláště Lučanští, toho nemálo vděčni byli. Ale křesťané a zvláště Pražané, to těžce nesli a na takový rozkaz knížete svého počali se odšedše na stranu raditi a jedni druhým řekli: "Bratří milí, jest velmi těžká věc knížete svého vůli a rozkazu se zprotiviti a také jest věc neslušná pravdy nepraviti." Při tom rokování uzřeli jsú všickni tak pohané jako křesťané, an u povětří muž krásný v zlatté zbroji jede na bílém koni a za ním veliký černý oblak od západní strany slunce vzhuoru vstupuje. Tu hned z toho ukázalo se veliké blýskání a hromobití a příval deště náhlý, tak že každý z toho sněmu utíkal, kdo kam věděl, aby se té ukrutné bauři schoval. Tak někteří píší a zvláště Racek Dobrohorský, že by tu okolo čtyřidcíti osob od hromu zhynulo. A od té chvíle žádný proti svatosti sv. Vácslava více se nesměl postaviti a Boleslav, sám jsa jeho mordéř, jej svatého před některými býti pravil.


Nahoru Modlitby u kaple č. 34 Modlitby u kaple č. 36 Příští kaple je naproti dřevčické hospodě, nalevo od silnice.


O.A.M.D.G.