Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

33. Římovská kaple

Modlitby

Vesel se královno římovská!
Uzdravení nemocných / nejlítostivější Matko Boží Maria / jejíhožto římovského obrazu ukazuje se / že nemocné uzdravováváš / když oni tě za to důvěrně žádají: skrze  tu nesmírnou radost / kterou jsi měla / když tvůj nejmilejší Syn s velikou slávou a velebností / svou mocí na nebe vstoupil: prosím tebe / vyžádej mi tu milost od Boha / ať nyní s Boží pomocí vystoupím z hlubiny svých těžkých hříchů / a zlých navyklostí / a potom k tobě Božskou milostí a mocí vstoupím do nebe. Přitom odvrať ode mne všecky mé duchovní nemoci / ano i tělěsné / jestli jest to k spasení duše mé. Čehož k vyžádání / a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.


Sv. Václave / jehožto bezbožná matka Drahomíra / když její vozka / uslyšev zvonění k pozdvihování velebné svátosti / ssedna z koně poklekl / rozzlobivši se velmi zlořečila / a trestáním Božím hned se propadla: prosíme tebe skrze své orodování vypleň z české země všeliká zlořečení / aby spravedlivý Pán Bůh
netrestal pro ně přísně celého království.

Modlitby v Tannerově knize česky, německy a latinsky.

Pozn.:
Václav Hájek ve své kronice píše:
A v tom rozhněvání velikú a prokletú přísahu učinila, že hned pojede k hrobu otce svého a bohům tu že chce obět vzácnú učiniti a s jich pomocí všecky křesťany že chce dáti zmordovati. A vsedši na svuoj vuoz formanu svému (jenž velmi nábožný křesťan byl) kázala se do Lucka vésti. A když od sv. Víta v Pohořalé vsi jeli, na té cestě stál kostel sv. Matúše a jeden kněz v něm mši sv. slúžil a k pozdvihání těla Božího se strojil; forman kněžnin, že křesťan byl, zvonček v kostele uslyšav, s koně skočil a položil bič na zemi, do kostela vběhl a rychle poklekl na kolena. To vidúci zlořečená pohanka, nadmíru hanebně zlořečiti počala a prokletým jazykem lála, tak že hlas její se v tom kostele rozhlašoval. Forman po pozdvihání z kostela vykročil, toť země se hrozně otevřela a vůz ten i s koňmi i s tau zlořečenau Drahomírau v se požřela. V tom z té propasi ukázal se dajm a oheň a smrad nesnesitedlný vyšel, toť země ta rychle se zase zavřela. Bič toliko formanuov tu zuostal na zemi, kterýž vzav poklekl na kolena, P. Bohu děkoval, že jest jeho od té náhlé smrti zachoval. Kněž když mši dokonal a z kostela vyšel, tu jest s jinými křesťany divný křik a hrozný hlas pod zemí v té jámě slyšal. Kteráž potom byla za dlauhý čas plotem opletena a kdožkoli zúmyslně přes ten plot na to zlořečené místo všel, zlořečenství toho vždycky toho dne bylo na něm nějaké znamení ukázáno aneb jakž někteří chtí, že jest ten den nějakú hanbu světskú trpěl.


Nahoru Modlitby u kaple č. 32 Modlitby u kaple č. 34 Následující kaple (č. 35) je na začátku Dřevčic.


O.A.M.D.G.