Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

29. Svatokřížská kaple

Modlitby

Vesel se královno svatokřížská!

Dome zlatý / a hodný příbytku svatého Ducha Panno Maria / kterouž pobožní křesťané v převzácném obrazu v kostele svatého Kříže / na starém městě pražském ne bez dosažení mnohých duchovních i tělesných dobrodiní nábožně ctí: skrze tu srdečnou bolest / kterous měla / když Longýn bok tvého milého Syna přeostrým kopím / až do srdce probodl / tak že z něho vytekly poslední krůpěje krve a vody: prosím tebe / vypros mi tu milost / ať mé srdce vždycky jest zavřeno ďáblu / a otevřeno svatému Duchu / a láska Boží ať v něm přebývá / jako v svém domě. Čehož k vyžádání / a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.


Sv. Václave / jenž při své poslední večeři / po napomenutí svých věrných k pravému křesťanskému náboženství / každému jsi podal koflíček vína / ke cti svatého Michala archanděla / probošta rajského / jenž měl tvou duši hned na úsvitě do nebe uvésti: prosíme tebe / vyžádej nám tu milost od Pána Boha / aby ten týž svatý Michal archanděl v hodinu smrti naší přijal naše duše pod svou ochranu / a uvedl je do nebeského království. Amen.

Modlitby v Tannerově knize česky, německy a latinsky.


Nahoru Modlitby u kaple č. 28 Modlitby u kaple č. 30 Abychom se dostali k následující kapli, musíme se vrátit zpět na hlavní silnici a pokračovat směrem z Prahy. Kaple stojí na začátku Podolanky.


O.A.M.D.G.