Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

28. Hradopražská kaple

Modlitby

Vesel se královno hradopražská!
Věže slonová / nejšťastnější Panno Maria / jejíž obraz od sv. Lukáše malovaný / v hlavním kostele pražském / za drahý poklad
toho kostela se chová: skrze tu srdečnou bolest / kterous měla / když jsi viděla svého nejmilejšího Syna na kříži umírati / prosím tebe / smiluj se nade mnou v poslední hodinu mého života / a buď mi tehdáž nápomocná / aby má duše / přemohouc všecka ďábelská pokušení / šťastně vyšla z tohoto smrtelného těla. Čehož k vyžádání / a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.

Sv. Václave / na něhož / když jsi ve svátek svatých Kozmy a Damiána v Staré Boleslavi u bratra tvého stolil / spikše se hodovníci třikrát povstali / chtíce tebe zamordovati; ale vždycky Božskou mocí zdržáni jsou: ty pak moha na koni / kteréhož ti jeden dobrý křesťan podával / ujeti / volil jsi pro Krista umříti: prosíme tebe / vyžádej nám tu milost / ať raději chceme umříti / nežli kterého těžkého hříchu se dopustiti. Amen.

Modlitby v Tannerově knize česky, německy a latinsky.


Nahoru Modlitby u kaple č. 27 Modlitby u kaple č. 29


O.A.M.D.G.