Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

41. Vartenská kaple

Modlitby

Vesel se královno vartenská!
Královno mučedlníků / a Panno ze všech lidí nejtrpělivější Maria / kteráž v svém vartenském obrazu / když nějaká těžká Boží rána / zvlášť od pohanů / Tatarů / a kacířů na Čechy přijíti měla / z politování lidské bídy / jako milostivá Matka často jsi patrné slzy vylévala / a od dávných časů Varta / neb Obrana české země nazvána jsi byla: skrze tu radost / kterouž máš v nebi / z toho / že vůle nejvyšší velebnosti Božské jest jedna s tvou vůlí / a cožkoli ty chceš / k tomu hned Nejsvětější Trojice Boží milostivě přivoliti ráčí: prosím tebe / vyžádej mi tu milost od Boha / ať opravdově a s velikou zkroušeností oplakávám své hříchy / a napotom více než štíra a hada jich se varuji. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.

Sv. Václave vejvodo české země / jenž jsi často Čechům / ukázav se jim v povětří / v bitvách pomáhal / jako i léta dvanáctistého / když Jaroslav Berka na tvém kopí držel roztaženou kohouhev sv. Vojtěcha / pomohl jsi Čechům k velikému vítězství: prosím tebe / pomáhej i nyní českému království: zažeň jeho nepřátely / a pomoz k potěšitedlnému pokoji. Amen.

Modlitby v Tannerově knize česky, německy a latinsky.


Nahoru Modlitby u kaple č. 40 Modlitby u kaple č. 42 Nyní pojedeme k poslední zachovalé kapli, která se nachází před železničním přejezdem.


O.A.M.D.G.