Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

42. Vyšehradská kaple

Modlitby

Vesel se královno vyšehradská!
Královno vyznavačů nejctnostnější Panno Maria / s jejímžto vyšehradským obrazem to se na tvou přímluvu za časté stalo / že v čas velikého sucha / když byl s náležitou pobožností na procesí nesen / žádoucím deštěm vyprahlá země svlažena byla: skrze tu radost / kterouž máš v nebi / z toho / že podle libosti vůle tvé těm / kteříž tobě slouží / dána bývá odplata na tomto / i onom světě: prosím tebe / vypros mi tu milost od Boha / aby sprchl déšť milosti Boží na mou duši horkostí nezřízených žádostí přes příliš vyprahlou / aby se zazelenaly v mravích mých Bohu milé byliny svatých ctností / a vydaly krásný květ mnohých dobrých skutků. Čehož k vyžádání / a k tvé cti říkám:  Zdrávas Maria.


Sv. Václave / k jehožto hrobu / jakož viděl Vladislav druhý král český v hlavním kostele pražském vyšedše z svých hrobů / šli svatí patronové českého království zpívajíce píseň: Titoť jsou svatí (v Zjevení sv. Jana), odkudž až po dnes každodenně ráno se na procesí ta antifona v témž kostele zpívá: prosíme tebe / dej nám / ať my také tebe s nimi náležitě ctíme nyní i navěky. Amen.

Modlitby v Tannerově knize česky, německy a latinsky.


Nahoru Modlitby u kaple č. 41 Modlitby u kaple č. 43


O.A.M.D.G.