Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

26. Pakenská kaple

Modlitby

Vesel se královno pakenská!
Růže tajemná / a přemilá Matko naše Panenko Maria / jejížto obraz / kterýž se ctí na Pakách / před čtyrmi sty a šedesáti lety v stříbrných dolích nalezený / proti rozličným neduhům / a zvláště proti padoucí nemoci jest za lékařství: skrze tu bolest / kterous měla / když tvůj nejmilejší Syn maje umříti / svatého Jana tobě / a tebe svatému Janu poroučel: prosím tebe / poroučej mne svému nejmilejšímu Synu / ve všech mých / jak duchovních / tak tělesných potřebách / a zvláště v hodinu smrti mé. Čehož k vyžádání / a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.


Sv. Václave / jenž bezbožné matce své Drahomíře / když ti jedem smíšeného nápoje podávala / vnuknutím Božím / řekl jsi: že sice ještě ne / ale brzo potom skrze ni máš z tohoto světa sjíti. Po čemž ona Boleslava tvého bratra na tebe popudila: prosíme tebe / vyžádej nám tu spasitelnou bázeň od Boha / ať se bojíme každého / zvlášť těžkého hříchu / více nežli jedu / aby duše naše nebyla otrávena: ale setrvala v milosti Boží / jenž jest život její. Amen.

Modlitby v Tannerově knize česky, německy a latinsky.

Pozn.:
Václav Hájek ve své kronice píše:
L. 924. Vidúci ukrutná Drahomíra, že se její moc zmenšuje a křesťané že se velmi skrze syna jejího Vácslava rozmnožují, počala lstivé úklady o něm jednati, chtěci jej o jeho život připraviti. Času jednoho přijela do příbytku někdy manžela svého Vratislava, jenž byl na nižším hradě, a nalezši tu Vácslava, syna svého, velmi přátelsky s ním rozmlúvala, víru křesťanskú nad obyčej vychvalujíc, že se ráda chce dáti pokřtíti, pravila a majíci s sebú lahvici Vlastiným obyčejem připraveného traňku a kauzedlného, toho nápoje častokrát synu svému ku pití podávala. Ale on plný jsa Ducha sv., jí jest odpověděl: "Znám to, že si ty mne na svět tento vyvedla a že chceš také mne s světa svésti. Ještě čas nepřišel, aby se tvá vuole vyplnila, odejdiž v pokoji." Kteráž rozhněvavši se naň, poslala své věrné posly pohany, kteréž při sobě měla, k Boleslavovi, synu svému, aby nikterakž nedopauštěl živu býti Vácslavovi, bratru svému, ale jakž může, jej s světa sprovodil.


Nahoru Modlitby u kaple č. 25 Modlitby u kaple č. 27 K následující kapli (č. 29) pojedeme až skoro na konec Vinoře a před strojírenskými halami odbočíme doprava ulicí Štěpánovskou. Před potokem pak doleva podél rybníka.


O.A.M.D.G.