Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

23. Nezamyslická kaple

Modlitby

Vesel se královno nezamyslická!
Nádobo duchovní / a všech milostí Božích plná Panno Maria / u jejíhožto obrazu v Nezamyslicích kacířští vojáci / když kostel loupili / a oltáře sekali / zázračným způsobem dvakráte přestrašeni / a potom spravedlivou Boží pomstou trestáni byli: skrze tu srdečnou bolest / kterous měla / když jsi viděla / že tvůj milý Syn přetěžký kříž na svých ramenách pro sebe z města nese / a pod ním klesá / prosím tebe / abys mi vyprosila trpělivost v mém každém kříži / trápení / a protivenství / kterékoli Pán Bůh na mne dopustiti ráčí. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.


Sv. Václave / jenž pro svou dobrotivost / moravskou zemi / (když pro vyobcování / a vypovědění Svatoboje jejího krále k dokonalému vyvrácení přijíti měla / a k tobě právo k ní od císaře darováno bylo) milostivě jsi u P. Boha zastával / tak že dokud jsi živ byl na světě / dobrého pokoje užívala: prosím tebe zastaň také duši mou při spravedlivém Božím soudu / a chraň mne také nyní / aby nepřátelé moji ani na těle / ani na duši nemohli mi škoditi. Amen.

Modlitby v Tannerově knize česky a německy.


Václav Hájek ve své kronice píše:
L. 904. Metudius (neb Strachota) biskup, vzav listy od papeže, do Bulgar a do Charvát se obrátil a jim ty bulle (neb listy papežské) přines, aby všickni biskupové i kněží při službě Boží jich jazyku používali. A tu pobyv mezi nimi krátký čas, obrátil se k Svatobojovi, synu Svatoplukovu, králi Moravskému. Tu král velmi rád jej uzřel a velikú žádostí žádal jeho, aby s ním zuostal, slibuje, že jemu chce rád jako otci svému duchovnímu poddán býti. Strachota, uznav jeho býti slušnú žádost, pověděl, že chce s ním rád zuostati. I byl jest všecken lid ten Moravský vděčen příští Strachoty biskupa, muže svatého, a biskup velikú milostí byl k tomu lidu nakloněn. I byl jest tu jako puol léta, slovem Božím králi i všem jiným svátostmi velebnými posluhuje.
Král ten mladý a velmi plachý, maje věku svého dvadcet a čtyři, divné a vymyšlené neřády provozoval: proti P. Bohu a řádu křesťanskému rozličná rauhaní činil, lidem také duchovním neobyčejné posměchy a sirotkuom křivdy. A na to všecko vedli jej někteří pohané, služebníci jeho. I přihodilo se den sv. Petra a Pavla apoštoluov, že král opustiv službu Boží, umínil s svými služebníky na lov jeti do lesa jednoho, kterémuž Křečín říkají, a biskupu rozkázal, aby mše sv. neslaužil, až se on zase s lovu navrátí.
I očekával biskup jeho navrácení až do poledne a rozváživ, že práva duchovní ukazují, že žádná mše nemá býti po poledni slúžena, i přistúpil k oltáři a král velmi dlúho prodléval, tak že již biskup těla Božího pozdvihoval. Toť král přijel a oznámeno jemu, že biskup mši dokonává a jeho přikázání že nevyplnil a krále pána svého nečekal. Těmi řečmi pohnut sa, král hned na svém koni do kostela vskočil a v trúby lovecké trúbiti kázal a jiní za ním též do kostela na koních běžali. Tu byl hřmot a křik veliký, trúbení, psuov štěkání v tom kostele. A král sskočiv s koně, vytrhl meč, chtě biskupa tu u oltáře zamordovati. Služebníci (a neb dvořané) rychle s koní ssedavše, jej chytili, toho jemu nedadúce učiniti, však s velikú těžkostí přílišným jeho hněvem jej od toho skutku odvedli.

Když pak byl král do svého příbytku uveden, poslal hned k biskupu jemu přikazuje, aby více před jeho oči nechodil. I učinil tak biskup a hned šel z toho kostela i z města upřímo k Bořivojovi, knížeti Českému. A tu slovo Boží káže, víru sv. křesťanskú rozmnožoval a lidu Českého mnoho pokřtil. Po některém pak času, dav knížeti i lidu Českému požehnání, toho na P. Bohu snažně žádaje, aby bylo Svatobojovi království odjato a do knížetství Českého přeneseno, do Říma se obrátil a tu před najvyžším biskupem křesťanským svú příhodu oznámil.
Biskup Římský krále Moravského k sobě obeslal, kterýž jedno i druhé potupil, přijeti nechtěl. Papež pro tu nepoddanost a domu Božího i řádu duchovního neuctivost dal kladbu na krále, přikázav osobám duchovním, aby žádná mše před králem nebyla slaužena. Kněží a žáci na větším díle obrátili se z Moravy do Čech a v Moravě zuostal lid neučený a hlúpý bez služby Boží. Poznavše okolní národové, že král Moravský jest v zlořečení a skrze to že jemu P. Bůh žádného štěstí ani prospěchu nedá, vojensky naň a na lid jeho táhli Uhři, Poláci, Němci i Čechové a hanebně zemi jeho Moravskú hubili a plundrovali.


Nahoru Modlitby u kaple č. 22 Modlitby u kaple č. 24 K následující kapli pokračujeme cyklostezkou.


O.A.M.D.G.