Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

21. Hájecká kaple

Modlitby

Vesel se královno hájecká!
Stolice moudrosti a mistryně všech cností / nejsvětější Panno Maria / jejížto Lauretánský obraz a domček / ten kterýž jest v Hájku / byl nejprvnější v Čechách a Němcích ze všech jiných Lauretánských domů: skrze tu bolest / kterous měla / když tobě učedníci Kristovi povídali / že tvůj nejmilejší syn jest od židů jat / ukrutně svázán / a s posměchy do Jeruzaléma veden: prosím tebe / přispěj mi k pomoci / když na Tělo / Svět / a ďábel rozličným pokoušením dotírají / chtíce duši mou sobě podmaniti. Naplň mne Božskou moudrostí / ať poznám jejich lest / a vystříhám se jejich oukladů. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.


Sv. Václave / jenž jsi ke cti Svatého Víta Chrám Boží v Praze vystavěti dal / jehož sám Kristus Pán posvětiti a řezenskému biskupu zjeviti ráčil / že ten chrám po časích hlavním chrámem bude: pros za nás Boha / ať také Duch svatý učiní sobě chrám z srdcí našich / a posvětí jich tobě na věky. Amen.

Modlitby v Tannerově knize česky, německy a latinsky.


Pozn.:
Nejstarší loreta v Čechách nebyla postavena v Hájku, ale v Horšovském Týně. Byla však zbořena roku 1787.

Předrománskou rotundu sv. Víta založil sv. Václav pravděpodobně roku 929, a to jako třetí kostel v Praze. V roce 973 se stal biskupským kostelem.

Václav Hájek ve své kronice píše:
A hned poslal listy své a posly věrné k Volfgankovi, biskupu Řezenskému, aby k němu přijel a kostel založený a postavený k poctivosti P. Bohu a sv. Vítu posvětil. Biskup toho učiniti nemeškal, ale hned s týmiž posly do Prahy přijel a od knížete Vácslava velmi milostivě přivítán a ctěn. I prosil jest kníže s velikým náboženstvím biskupa, aby toho kostela svými modlitbami vedlé řádu křesťanského posvětil. I řekl biskup: "Nepros, milý kníže, však já to musím učiniti, neb sem u vidění nočním ten kostel viděl od P. Boha mého požehnaný a posvěcený; a řekl ke mně P. Buoh: "Jediž tam do Prahy a dokonajž mé požehnání, neb ten kostel blahoslaveného Víta bude vší České země hlava a biskupství a v budúcím času i arcibiskupství." A tak jest ten kostel posvěcen od sv. Volfganka.


Nahoru Modlitby u kaple č. 20 Modlitby u kaple č. 22 Další stojící kapli (č. 23) uvidíme v golfovém areálu vlevo od cyklostezky.


O.A.M.D.G.