Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

2. Aitlická kaple

Modlitby

Vesel se královno aitlická!
Svatá Boží rodičko / jejížto svatý obraz aitlický / pro mnohá / skrze tvé přímluvy / od Pána Boha lidem prokázaná dobrodiní slavný učiněn jest; poníženě prosím tebe / skrze tvé Neposkrvněné početí / rač mne přijmouti do počtu těch / kteréž máš za syny / a které miluješ, řídíš / a opatruješ / ve všech jejich potřebách a těžkostech; neboť k tobě / jakožto nejmilejší matce / utíkám se / a v tobě svou naději skládám / nyní i v hodinu mé smrti. Čehož k vyžádání / a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.

Sv. Václave / jehož bába svatá Lidmila / byvši od svatých Crhy a Strachoty biskupů na křesťanskou víru obrácená / z modly zlaté bohyně Krosiny / a z jiných svých stříbrných a měděnných model dala slíti obraz bl. Panny Marie Boleslavské: prosím tebe / zachovej srdce a oči naše před oplzlými / ďáblům milými / nestydatými obrazy / a vypros nám tu milost od Boha / ať u sebe / i u jiných / podle své možnosti / rušíme všelikou bezbožnost / a ji obracujeme v pobožnost. Amen.

Pozn.:
Crha a Strachota = Cyril a Metoděj
bohyni Krosinu zmiňuje Václav Hájek z Libočan ve své kronice (patrně nesprávně)

Modlitby v Tannerově knize česky, německy a latinsky.Nahoru Modlitby u kaple č. 1 Modlitby u kaple č. 3


O.A.M.D.G.