Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

1. Staroboleslavská kaple

Modlitby

Vesel se královno boleslavská!

Svatá Maria / jejížto zázračný obraz v staroboleslavském poli podivně vyvoraný od mnoha set let předivnými zázraky se stkví; prosím tebe skrze tvé od věčnosti / abys Matkou Boží byla / vyvolení / rač mi vyprositi mých hříchů odpuštění / a oučinnou milost Boží / ať nikdy žádného těžkého hříchu se nedopustím / nýbrž v svatosti života tebe následuji. Čehož k vyžádání / a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.

Sv. Václave / jenž jsi bl. Pannu Marii v jejím staroboleslvském obrazu / původem svatých Crhy a Strachoty a cvičením sv. Lidmily báby tvé svaté ctil / a do Staré Boleslavě po té cestě se na smrt dobrovolně pro víru křesťanskou oddal / po které potom sv. Vojtěch / sv. Prokop / pět svatých bratrů mučedlníků / i jiní svatí Čechové / jako císařové / králové / knížata / biskupové / i jiní nesčíslní pobožní křesťané putovali / prosím tebe / vyžádej nám vroucnou lásku k bl. Panně Marii / ať ji vždycky svatě milujeme a nábožně ctíme / na zemi až do smrti / a v nebi na věky. Amen

Pozn.:
Crha a Strachota = Cyril a Metoděj
Pět svatých bratrů mučedlníků = Benedikt, Jan, Matouš, Izák a Kristin, pokračovatelé v díle sv. Vojtěcha na území dnešního Polska. Jejich ostatky byly přeneseny z Hnězdna do Prahy a odtud do Staré Boleslavi. Dnes je jejich hrob nezvěstný. Je jim zasvěcena kaple v zakončení jižní lodi kostela sv. Václava ve Staré Boleslavi.

Modlitby v Tannerově knize česky, německy a latinsky.Nahoru Modlitby u kaple č. 2 K první dochované kapli pojedeme po Sokolovské ulici až ke stanici Vysočanská, tedy na náměstí Organizace spojených národů, tam odbočíme doleva k vysočanské  estakádě, ale hned za železničním podjezdem odbočíme vravo do kopce na Klíčov.


O.A.M.D.G.