Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

10. Kladská kaple

Modlitby

Vesel se královno kladská!
Matko přemilá / a vždycky blahoslavená Panno Maria / jenž jsi se v svém milostném kladském obrazu / od Arnošta tehdáž mládenečka (který potom byl první arcibiskup pražský) odvrátila / a když zkroušeně svých hříchů litoval / zase jsi se k němu obrátila: prosím tebe skrze hojnost těch milostí / jimiž tě Bůh nebeský obdařil / když jsi jeho jednorozeného syna v svém panenském životě počala / neodvracuj své tváře ode mne pro hříchy mé: nýbrž obrať ke mně své milosrdné oči / ve všech mých potřebách / nyní / i v hodinu mé smrti. Čehož k vyžádání / a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.


Sv. Václave / jenž z horlivé žádosti spasení lidských duší / skupovával jsi malé dítky od pohanských rodičů / zvláště okolo hodův Božích velikonočních a letničních: a potom jsi je křtíti / a po křesťansku vychovati dával: prosím tebe / smiluj se také nad zavedenými dušemi / které v Čechách a okolních krajinách ještě v bludech kacířských vězí / a skrze svou mocnou u Pána Boha přímluvu / dopomoz jim / i nám všem k věčnému spasení. Amen.

Modlitby v Tannerově knize česky, německy a latinsky.


Pozn.:
Vidění arcibiskupa Arnošta z Pardubic popisuje Hájkova kronika u roku 1364 takto:
"Arnošt nikomu nesvěřil zjevení, jehož se dostalo jemu, až v poslední hodině své, když v Roudnici na smrtelném loži leže před kapitolou Svatovítskou toto vyznání učinil: „Známo činím všem psaním tímto, kdož čísti budú, a nebo čtúce slyšeti: že já Arnošt, arcibiskup první sv. Pražského kostela, mezi hříšnými nejvyšší, ne v noci ale ve dne, ne súkromí ani tajně, ale když jsem s jinými stál zjevně, nenmieje, anebo ve snách, ale jsa zdravého rozumu a bedliv, dole psaný div hrozný, a mé mysli horký velmi, takový viděl jsem. Když jsem v Kladště byl ve škole, kteráž náleží ke kostelu farnímu, kterýž křižovníci špitální sv. Jana zpravují. Tu některý den, za to mám, že bylo v sobotu, když jsem byl při nešpoře stoje mezi jinými žáčky v kůru až do skonání nešpora, prostřed „Magnificat“, nebo po samém nešpoře, když Antifona: Salve Regina, aneb jiná o Panně Marii zpívána byla, toho se nemohu dobře upamatovati. Událo se mi pohleděti na obraz Panny Marie, kterýž stál na velkém oltáři; tuť hned rychle tvář obrazu velebné Panny Marie, Matky Boží velmi hněvivě se ode mne odvrátila, a tak zadkem neb hřbetem ten obraz se ke mně obrátil. Toho jsem já se velmi ulekl, a změnil jsem se na své mysli, a stál jsem jako omámený, a velikým příliš strachem jsa poražen, tak jako bych měl tu hned konec života vzíti, ale že to dlúho netrvalo, sám některak se k sobě navrátiv, a upamatovav se, hrozno mi bylo, na zadní stranu toho obrazu patřiti, kterýž mi se zdál zamazaný, plesnivý a zedraný, ješto té ohyzdy nemohu vymluviti. A jsa v tom zármutku a v hořkosti mysli, s velikým strachem pozdvihl jsem svých očí k nebi, a počal jsem té blahoslavené Panny pro milost Syna jejího prositi, aby se ráčila nade mnú slitovati, a obličej svůj ke mně obrátiti. A v tom zármutku a v té tesknosti modle se, přišlo mi na mysl, abych pozdvihna očí pohleděl na obraz Syna jejího Pána Ježíše, kteréhož chovala na svých rukou. Chtě viděti, zda-li jest se také ode mne odvrátil. I uzřel jsem, že se ode mne maličko odvrátil, tak jako by se na mne jeho svatá milost ohlédal. I padlo mi na srdce nějaké potěšení, a tak jsem před se ustavičně trval v modlitbě mé, kterúž jsem činil k té slavné Panně prose, aby také ráčila tvář svú ke mně obrátiti. A když jsem v té modlitbě dlúhu trval chvílí, tak znenáhla, a jako s nějakú nelibostí svůj obličej zase ke mně obrátila, v té tvářnosti, jak jsem ji prve, než se na mne rozhněvala, vídal. To když se stalo, vzdechl jsem k Pánu Bohu, a poděkování jsem učinil té velebné Panně, a vykonav zpívání s jinými žáčky, žádnému jsem nic o tom zázraku, kterýž jsem viděl, nepověděl pro veliký stud, boje se, abych tak hříšný od nich nebyl seznán, neb jsem se zevnitř dobrý ukazoval, ale vnitř jsem vždycky přehříšný byl až dosavad, až do této mé poslední hodiny. Tu po takovém hrozném divu po několika měsících šel jsem z Kladska do Broumova, odtud tři míle, a tu jsem dráhně časův pobyl, nevzav odpuštění, ani jaké poctivosti učiniv témuž znamení a obrazu na místě blahoslavené Panny Marie, Rodičky Boží. Odtud potom šel jsem do Prahy a na to do Říma, a tak dokavadž jsem byl v světském stavu a dřív než jsem kterého došel svěcení, byl jsem velmi rozpustilý a lehkomyslný, aniž jsem dbal na ten div hrozný vzpomemouti, a to trvalo mnoho let."Nahoru Modlitby u kaple č. 9 Modlitby u kaple č. 11


O.A.M.D.G.