Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

9. Jičínská kaple

Modlitby

Vesel se královno jičínská!
Matko neposkvrněná / a má milá orodovnice / Panno Maria / v jejímž obrazu z ruské země přineseném do Čech / předobrý Bůh nábožným lidem v Jičíně prokazovává mnohá dobrodiní: poníženě tebe skrze to přeslavné andělské zvěstování / kterýmž tobě zvěstováno jest / že máš matkou Boží býti / prosím / rač mi vyprositi / aby duše má ode všech poskvrn jakýchkoli hříchů dokonce očištěna byla / a toho zasloužila / aby jí po vyjití z tohoto smrtelného těla / zvěstováno bylo / že má vjíti do radosti Pána svého. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.


Sv. Václave pro tu lásku / kterous miloval svatou Lidmilu od Drahomíry skrze vyslané vražedníky na Tetíně ukrutně usmrcenou / kteráž však předzvěděvši prorockým duchem svou smrt / skrze církevní svátosti náležitě se k ní přihotovila: vypros nám tu milost / ať prve  neumřeme / leč se náležitě k smrti připravíme skrze náležité přijetí posledních svátostí. Amen.

Modlitby v Tannerově knize česky, německy a latinsky.

Václav Hájek z Libočan píše:
L. 920. Ta ukrutná Jezábel nikterakž se nechtěla upokojiti, ale více zlého ke zlému přidávala, chtěci svuoj zlý úmysl zlým skutkem vykonati. Dne jednoho povolavši k sobě tajně svých dvú služebníkuov vlastních, bratruov Tumana a Kumana, jenž byli znamenití, jímž někteří Sviní hlavy říkali (ti jsú nosili za znamení sviní hlavu proto, neb jsú byli z rodu Bivojova, kterýž byl někdy před dvěma sty lety, totiž léta sedmistého šestnáctého, divokú svini za uši lapiv na Vyšehrad přinesl), jích žádala, aby na Tetín jeli a pod zpuosobem přátelství a jako by chtěli Tetín hrad a město, kteréž někdy jích předkové držali, ohledati, Lidmilu švekruši její aby, jakž budau moci, života zbavili, za to že jim veliké dary dáti chce. Oni jsúce pohané daruov žádostiví, slíbili to učiniti. A když tam nemeškajíce přijeli, ano slunce z hory vycházelo, Lidmila duchem Božim, že jsú to nepřátelé její, poznala; rychle povolavši svého starého a věrného kaplana, kněze Pavla, žádala ho, aby v kaple sv. Michala archanděla sv. mši slúžil. A tu se hned P. Bohu před svým kaplanem hříchuov svých vyznávala a při té oběti, kterouž kněz P. Bohu obětoval, ona svú duši pánu svému, Kristu Ježíši, poručila a po vykonání té oběti na cestu života věčného se strojeci, tělo a krev P. Ježíše z rukau svého kaplana přijímala a zpravivši věci duchovní, oběd slavný rozkázala připraviti a své vrahy s sebau za stuol posadivši, přátelsky s nimi rozmlúvajíc, jím posluhovala.
Když se oběd dokonal, vší své kázala zavolati čeledi a každému jeho službu zaplatila a každého zvlášť objavši políbila a spolu se všemi rozžehnavši, do svého odešla příbytku a P. Bohu se s velikým náboženstvím modlila. Času pak nočního na svém položivši se loži, modliti se nepřestávala. Toť Tuman a Kuman, krevní nájemníci, znamenavše, v kterém příbytku cná kněžna odpočinutí své mívá, přišli a dvéře na ní vyrazili. Jímžto ona řekla: "Bratří milí, proč s takovau prchlivostí jste přišli? Však já prvé než Drahomíra sem vám dary veliké dávala a jako milé syny jsem vás na mém dvoře vychovala." A oni potupivše slova pokojná, s lože jejího sú ji zstáhli. K nimžto ona řekla: "Prosím vás, maličko počkajte, až já svú modlitbu dokonám." Dokonavši řekla: "O milí synové, prosím vás, nezabíjejte mne tak hanebně, abyšte mne měli oběsiti, ale líbíli se vám, setněte mi hlavu, ať já svú také krev vylém pro milého P. Ježíše, jako on pro mne hříšnú ženu." Oni toho učiniti nechtěli, ale zavití její na jejím hrdle zavázavše, po komoře ji vláčeli; na kterémž ona kamenu klekati před ložem obyčej měla, tu jí přivlekše, hlavau její o ten kamen bili, až krvavé krůpě skákaly, kteréž na tom kamenu až do dnešního dne zůstaly; kdo by tomu nechtěl věřiti, muož to každzý tu na Tetíně svými opatřiti očima. Křesťané pak někteří z čeledi její, zvláště Pavel kaplan, tělo její na krchově při kostele sv. panny Kateřiny do truhly vloživše, s velikým náboženstvím a pláčem pohřebili. Tuman a Kuman, přijevše do Prahy, oznámili Drahomíře smrt svekruše její milé sv. Lidmily, kteráž to slyšeci velmi se zradovala a těm nájemným mordéřuom stříbra i zlata mnoho dala.
Nahoru Modlitby u kaple č. 8 Modlitby u kaple č. 10


O.A.M.D.G.