Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

12. Horažďovická kaple

Modlitby

Vesel se královno horažďovská!
Matko Stvořitele / a předůstojná paní naše Maria / kteráž těm / kteříž tebe v tvém horažďovském obrazu náležitě ctí / a tebe za pomoc prosí / dobročinnou matkou se býti ukazuješ: poníženě prosím tebe / skrze to velké nepohodlí / kteréž jsi trpělivě snášela / když jsouc těhotná a přišedši do Betléma nikdež jsi hospody míti nemohla / ale do hovadského chléva jíti
jsi musila: vypros mi tu milost / ať trpělivě snáším nepohodlí tohoto na světě putování / a po mé smrti rač mou duši přijíti do příbytku nebeského. Čehož k vyžádání a / k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.

Sv. Václave / jenž z pouhé cti a lásky k velebné svátosti sám jsi na vinici pracovával / sám hrozny sbírával / a víno z nich tlačíval / kteréž potom kněžím pro mši svatou jsi darovával: prosíme tebe / rač nám skrze své mocné u Boha přímluvy vyprositi ourodu země / a požehnání prací našich. Uděl nám přitom také vína duchovní radosti / ať žádný hřích nikdy nezarmucuje duší našich / zvlášť v hodinu smrti. Amen.

Modlitby v Tannerově knize česky, německy a latinsky.Nahoru Modlitby u kaple č. 11 Modlitby u kaple č. 13 K další stojící kapli (č. 14) se vydáme dále po hlavní silnici, přejedeme nadjezdem Kbelskou a na semaforech se dáme doleva ke stanici metra Letňany. Tam stojí v poli.


O.A.M.D.G.