Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

3. Bechyňská kaple

Modlitby

Vesel se královno bechyňská!

Svatá Panno panen Maria / jejížto svatý obraz / kterýž se ctí v Bechyni / byv od kacířů potupně chován / těžkými pokutami zázračně je potrestal: prosím tebe / skrze tvé svaté na tento svět narození / rač mi tu milost od Pána Boha vyprositi / ať nikdy nic nečiním / co by se tobě a tvému milému Synu / Pánu mému / Ježíši Kristu nelíbilo. Smiluj se nade mnou / nyní i v hodinu mé smrti; nebo od tvého narození rostlo s tebou milosrdenství. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.

Sv. Václave / tebe svatá Lidmila hned od dětinství tvého k sobě na starost přijala / aby tě po křesťansku vychovala / abys se zlých pohanských mravů od své pohanské matky nenaučil / a pro horlivost / kterou měla v víře křesťanské / nechtěla dopustiti, aby tě která pohanka mlékem aneb rukama chovala / prosím tebe / vypros nám tu milost od Boha / ať máme mysl vždy odvrácenou od zbytečného a nepotřebného obcování s kacíři: ale ať v té víře / a v těch dobrých skutcích / kterým nás svatá katolická církev učí / stále trváme / a Pánu Bohu sloužíme až do své smrti. Amen.

Modlitby v Tannerově knize česky, německy a latinsky.Nahoru Modlitby u kaple č. 2 Modlitby u kaple č. 4


O.A.M.D.G.