Svatá cesta z Prahy do Staré Boleslavi

4. Brněnská kaple

Modlitby

Vesel se královno brněnská!
Matko Kristova / ano všech nás nejmilejší Matko Maria / jejížto svatý obraz / nyní v Brně moravském městě zůstávající od sv. Lukáše malován / z Konstantinopole do Mediolánu / a odtud od Fridricha prvního císaře Vladislavovi českému králi dán / od Karla čtvrtého císaře léta Páně třináctistého padesátého šestého Janovi moravskému markraběti bratru jeho darován byl / od něhož se do kláštera sv. Tomáše v Brně dostal: prosím tebe skrze tvé nad med sladší jméno MARIA / rač mi tu milost od Pána Boha vyprositi / ať Kristus Pán tvůj nejmilejší syn ráčí mne do počtu svých vyvolených přijmouti. Čehož k vyžádání / a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.

Sv. Václave / jejž kněz Pavel svaté Lidmily kaplan a tvůj milý a bedlivý pěstoun jak pobožnosti / tak latinské řeči učil / a když jsi spával; Pánu Bohu tebe často poroučel; odkudž ty hned v svém dětinství všemi dary Ducha sv. jsa naplněn budoucí věci již tehdáž jsi předpovídal: vypros nám tu milost od Boha / ať také srdce naše jest příbytek Ducha Svatého. Amen.

Modlitby v Tannerově knize česky, německy a latinsky.

Pozn.:
Mediolán
= Milán
Fridrich první = Fridrich I. Barbarossa
Vladislav = Vladislav II.
Pavel svaté Lidmily kaplan = pražský archipresbyter

Václav Hájek z Libočan k tomu píše:
Kněz Pavel, kaplan knížecí, ten jeho pěstaunem byl a na svém loži vedlé sebe Vácslava maje, každého dne ráno pateřům a jiným modlitbám jeho učil. A on kněz na každý den když vstal ráno, poklekl na svá kolena, P. Bohu se modlil, za to prose, aby Vácslav dobrý kníže a věrný lidu svého zprávce byl.

Nahoru Modlitby u kaple č. 3 Modlitby u kaple č. 5


O.A.M.D.G.